Co to jest FAS?

FAS (Fetal Alcohol Syndrome) czyli Alkoholowy Zespół Płodowy to jednostka chorobowa (wpisana do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób), której przyczyną jest alkohol spożywany przez matkę w czasie ciąży. U dzieci z FAS stwierdza się:

  • niedobór wzrostu i wagi;

  • wady w budowie twarzy (dysmorfie);

  • uszkodzenie układu nerwowego, zwłaszcza mózgu.

 

Często występują również wady narządów wewnętrznych, narządów zmysłów, stawów i innych części ciała. Uszkodzenia, których doznało dziecko w łonie matki, zaburzają jego rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. FAS jest nieuleczalny. Można jednak zmniejszyć problemy dziecka udzielając mu pomocy. W zależności od tego, jakie stwierdza się u niego deficyty, leczenie powinni prowadzić: pediatra, neurolog, psychiatra, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta.

Od 2000 roku używa się również terminu FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders - Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) na określenie wszystkich zaburzeń, których przyczyną jest alkohol spożywany przez matkę w czasie ciąży. FAS jest najpoważniejszym z tych zaburzeń.

Więcej informacji - w zakładce Materiały.

Skala problemu

 

Badania przeprowadzone w Gdańsku w 2014 roku wskazują na to, że spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży jest częstym zjawiskiem.

Do spożywania alkoholu w ciąży przyznała się co trzecia ankietowana kobieta, a 2/3 ankietowanych spotkało się z sytuacją, w której kobieta w ciąży piła alkohol.

Więcej w raporcie z badań - zakładka Materiały - dla specjalistów

 

Szacuje się, że FASD jest w Europie najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem neurorozwojowym. Występuje u ok. 1% żywo urodzonych dzieci. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła badania, w których wzięło udział 409 dzieci. U 1,7 % z nich stwierdzono FASD, a u 2,1% - zaburzenia rozwoju ośrodkowego układu nerwowego o nieznanej etiologii - bez potwierdzonej ekspozycji na alkohol w okresie prenatalnym. Uzyskane wyniki obrazują jedynie dolną granicę rozpowszechnienia FASD. Rzeczywiste rozpowszechnienie może być wyższe (Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Jolanta Terlikowska, Magdalena Borkowska, Krzysztof Brzózka „FASD w Polsce. Skala problemu” - prezentacja dostępna w internecie).

 

Cele kampanii

  • Zmniejszenie ilości dzieci narażonych na kontakt z alkoholem w łonie matki, a co za tym idzie zmniejszenie ilości dzieci dotkniętych FAS i innymi poalkoholowymi zaburzeniami.

  • Organizowanie pomocy dzieciom z FASD oraz ich rodzicom i opiekunom.

Cele te są realizowane m. in. poprzez szeroką edukację społeczną na temat wpływu alkoholu na rozwój płodu.

 

Krótka historia

 

Kampania rozpoczęła się w województwie pomorskim w lutym 2014 r.- po podjęciu uchwały w tej sprawie przez Zarząd Województwa Pomorskiego. W lutym tego roku odbyło się pierwsze spotkanie grupy 20 osób zainteresowanych problematyką FASD i zdecydowanych podjąć działania mające na celu nagłośnienie problemu i organizowanie pomocy dzieciom i ich rodzicom.

 

W tej grupie byli lekarze, psycholodzy, pedagodzy oraz położne. Przez kilka miesięcy odbywały się cykliczne spotkania . Początkowo była to grupa nieformalna, potem poszczególne osoby zaangażowały się w działania istniejących organizacji - Fundacji „Wschodzące Słońce” i Fundacji „Trzeźwość”.

 

W połowie 2014 roku powstała Fundacja FAScynacje. Od początku w kampanię włączyły się: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. W miarę upływu czasu do kampanii dołączyło wiele instytucji i organizacji, m.in. starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, szpitale. przychodnie zdrowia, szkoły, uczelnie trójmiasta. Wymienione instytucje i organizacje współpracują ze sobą. Wiele przedsięwzięć podejmowanych jest wspólnie.

 

Możesz się włączyć

Wszystkie instytucje i organizacje, a także osoby fizyczne, zapraszamy do współpracy. Kontakt e-mail: kontakt@stop-fas.pl